Australian Endeavour Asia Award

Prize: Other distinction