Molecular cloning, characterization, and mRNA expression of hemocyanin subunit in oriental river prawn Macrobrachium nipponense

Youqin Kong, Liqiao Chen, Zhili Ding, Jianguang Qin, Shengming Sun, Ligai Wang, Jinyun Ye

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    5 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Molecular cloning, characterization, and mRNA expression of hemocyanin subunit in oriental river prawn Macrobrachium nipponense'. Together they form a unique fingerprint.

    Agriculture & Biology